Zapraszamy do udziału w konkursie

Zasady konkursu „Pożegnanie lata”
1. Konkurs trwa od 5 września do 5 października 2014 roku.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające konto w serwisie e-florystyka.pl
3. Zadanie konkursowe polega na skomponowaniu oryginalnej wiązanki, bukietu bądź innej kompozycji kwiatowej inspirowanej tematem „Pożegnanie lata”. Prace konkursowe należy przesłać na adres biuro@e-florystyka.pl.
4. Nadesłane zdjęcie powinno spełniać następujące warunki:
  • być wykonane na białym lub jasnym tle;
  • powinno być ostre i wyraźne;
  • wykonane w wysokiej rozdzielczości;
  • nie powinno zawierać innych elementów otoczenia;
5. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę konkursową.
6. Nagrody w  konkursie:
a) kupon na wybrane szkolenie weFloral Academy– kupon jest ważny rok, może być wykorzystany na dowolne, wybrane przez uczestnika szkolenie; informacje o nagrodzie znaleźć można na stronie: https://sekundasieradzan.com/art/news oraz fanpage: https://www.facebook.com/pages/Floral-Academy/359477397532079
b) 2 godziny szkolenia marketingowego on-line w ButikU KreatywnyM ONE + poradnik marketingowy „KWIACIARNIE. Pomysły i porady. Produkt. Promocja. Sprzedaż. Jak przygotować ofertę i skutecznie sprzedawać?"
c) poradnik marketingowy „KWIACIARNIE. Pomysły i porady. Produkt. Promocja. Sprzedaż. Jak przygotować ofertę i skutecznie sprzedawać?"
7. Prace konkursowe przed głosowaniem Komisji konkursowej podlegają moderacji.
8. Publikacja listy zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage strony e-florystyka oraz w aktualizacji artykułu w serwisie e-florystyka.pl w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
REGULAMIN KONKURSU
„Pożegnanie lata” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Pożegnanie lata” (dalej „Konkurs”) i odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie .
2. Konkurs jest prowadzony przez, Portal florystyczny E-FLORYSTYKA.PL ZEBU Anna Rzetecka z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań, o numerze NIP 777-269-19-24
(dalej „Organizator”).
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 5 września 2014 roku, a zakończenie w dniu 5 października 2014 roku.
5. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
a) portalu E-FLORYSTYKA
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook;
b) posiadać własne konto w internetowym portalu florystycznym e-florystyka.pl;
c) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go poprzez przesłanie
Pracy Konkursowej na adres biuro@e-florystyka.pl
d) wysłać na wyżej wymieniony adres e-mail zdjęcie własnoręcznie wykonanego bukietu lub wiązanki zgodnego z tematyką konkursu. Wysłane zdjęcie powinno być:
  • wykonane na białym lub jasnym tle
  • ostre i wyraźne
  • zdjęciem wykonanym w wysokiej rozdzielczości
  • nie powinno zawierać innych elementów otoczenia (np. sprzętów domowych)
8. Każdy Uczestnik może dodać 1 Pracę Konkursową  w czasie trwania Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji prac konkursowych do zakładki konkursowej przed głosowaniem Jury.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia Prac Konkursowych po wstępnej moderacji w artykule promocyjnym, w serwisie E-FLORYSTYKA.PL oraz na fanpage strony E-florystyka.pl i E-kwiaciarnie.pl na Facebooku.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w
szczególności w przypadku:
a) niezgodności pracy konkursowej z podstawowymi zasadami florystyki;
b) niezgodności pracy konkursowej z tematyką;
c) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do pracy konkursowej
12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu
 na adres e-mail Organizatora biuro@e-florystyka.pl
13. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które dodaje
 w pracy konkursowej, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
14. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
 zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkichznanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych lub ich poszczególnych
elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń, co do ilości i nakładu;
b) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie prac konkursowych publiczne udostępnianie prac konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Prace Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, internetu czy prasy.
NAGRODY
15. W Konkursie przyznane będą 3 (trzy) nagrody :
a) kupon na wybrane szkolenie we Floral Academy – kupon ważny przez rok od zakończenia konkursu;
b) 2 godziny szkolenia marketingowego on-line w Butiku Kreatywnym ONE + poradnik marketingowy „KWIACIARNIE. Pomysły i porady. Produkt. Promocja. Sprzedaż. Jak przygotować ofertę i skutecznie sprzedawać?" ;
c) poradnik marketingowy „KWIACIARNIE. Pomysły i porady. Produkt. Promocja. Sprzedaż. Jak przygotować ofertę i skutecznie sprzedawać?".
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
16. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”) 3 (trzech) –  przedstawicieli Organizatora.
17. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu: Komisja będzie oceniać zgłoszone Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność i oryginalność każdej pracy konkursowej.
18. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie do dyspozycji Organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji prac przed ich umieszczeniem w galerii konkursowej w serwisie Facebook oraz artykule promocyjnym w serwisie E-FLORYSTYKA.PL Wstepna moderacja dotyczyć będzie estetyki wykonania Pracy Konkursowej oraz zdjęcia Pracy Konkursowej.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
20. Publikacja listy zwycięzców nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w poście dodanym na fanpage serwisu E-FLORYSTYKA.PL oraz na stronie internetowej w artykule podsumowującym.
21. Laureaci będą zobowiązani w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników do przesłania za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@e-florystyka.pl lub wiadomości prywatnej fanpage E-FLORYSTYKA swojego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numer telefonu kontaktowego celem poinformowania o odbiorze Nagrody.
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
22. Nagrodą w Konkursie jest osobisty udział Laureata w wybranym szkoleniu organizowanym przez Floral Academy, konsultacje marketingowe on-line z Kreatywny Butik ONE oraz 2 egzemplarze Poradnika marketingowego przygotowanego przez Kreatywny Butik ONE.
23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
24. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Portal florystyczny – E-FLORYSTYKA ZEBU Anna Rzetecka z siedzibą w Poznaniu, ul Starołęcka 42 , 61-361 Poznań lub na adres e-mail: biuro@e-florystyka.pl.
25. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Pożegnanie Lata – E-FLORYSTYKA”;
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, adresu e-mail (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
26. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty e-mail.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu
wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród., po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.
28. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z r., Nr , poz. z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Portal florystyczny E-FLORYSTYKA ZEBU Anna Rzetecka z siedzibą w Poznaniu (61-361), przy ul. Starołęckiej 42 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
29.Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
30. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
31. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na komunikowanie się z nim przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub konto Facebook.
32. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w poście konkursowym ogłaszającym zwycięzców na fanpage https://www.facebook.com/eflorystyka w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
33. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
34. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie https://www.e-florystyka.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

Weź udział w konkursie “Pożegnanie lata”

  "I nie opuszczę Cię..." 1 października 2009

Zostaw odpowiedź

 

facebook