Regulamin

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (zwany dalej –”Regulaminem“) określa zasady świadczenia usług w postaci publikacji treści na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem https://e-florystyka.pl, którego właścicielem i Administratorem jest firma Mariusz Lach Media Premium, NIP: 882-196-32-12, REGON: 021349396 (zwanego dalej “serwisem e-Florystyka.pl“).


§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.) lub osoba fizyczna publikująca treści w serwisie e-Florystyka.pl.
 2. Administrator” – osoba bezpośrednio zarządzająca serwisem e-Florystyka.pl.
 3. Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy Użytkownika (tzw. Loginu) oraz hasła część serwisu e-Florystyka.pl, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu e-Florystyka.pl;
 4. Wpis” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług oferowanych, poszukiwanych pracowników bądź organizowanych wydarzeń przez Użytkownika, publikowana na stronach serwisu e-Florystyka.pl jako ogłoszenie, oferta pracy, wizytówka firmy, wydarzenie bądź wpis na forum, recenzja firmy, komentarz.
 5. Wyróżnienie wpisu” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług oferowanych, poszukiwanych pracowników bądź organizowanych wydarzeń przez Użytkownika, publikowana na stronach serwisu e-Florystyka.pl jako ogłoszenie, oferta pracy, wizytówka firmy, wydarzenie wyróżniona graficznie spośród innych treści.
 6. Umowa“– zobowiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem e-Florystyka.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7.  “Publikacja wpisu“– świadczona drogą elektroniczną bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości dodania Wpisu na stronach serwisu e-Florystyka.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Publikacja wpisu wyróżnionego“– świadczona drogą elektroniczną odpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Wyróżnionego Wpisu na stronach serwisu e-Florystyka.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Informacja handlowa“–każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku serwisu e-Florystyka.pl
 2. Opłata abonamentowa” – należność z tytułu Umowy obejmującej publikację wpisu użytkownika wyróżnionego – płatna przez Użytkownika z góry.


§ 3

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 3. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się serwis e-Florystyka.pl;
 4. b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 5. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 4

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z serwisem e-Florystyka.pl to:
 2. a) dostęp do sieci Internet;
 3. b) przeglądarka www umożliwiająca dostęp do witryn WWW;
 4. c) posiadanie konta e-mail – służącego do odbierania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5

 1. Serwis e-Florystyka.pl świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną poprzez publikację Wpisu takiego jak ogłoszenie, oferta pracy, wizytówka firmy, wydarzenie, wpis na forum, komentarz, recenzja firmy na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem: e-Florystyka.pl
 2. Osoby akceptujące niniejszy Regulamin oraz wypełniające formularz rejestracyjny oraz formularz dodania wpisu jak ogłoszenie, oferta pracy, wizytówka firmy, wydarzenie, wpis na forum, komentarz, recenzja firmy w imieniu Użytkownika oświadczają, iż są uprawnione do reprezentacji Użytkownika w zakresie zawarcia Umowy z serwisem e-Florystyka.pl.

ROZDZIAŁ II ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 


§ 6

 1. Publikacja Wpisu Użytkownika wymaga zawarcia Umowy przez Użytkownika i serwis e-Florystyka.pl.
 2. Umowa (zwana dalej – “Umową obejmującą publikację Wpisu Użytkownika“) zostaje zawarta na okres na okres 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni.


§ 7

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://e-florystyka.pl/rejestracja oraz formularza umożliwiającego dodanie ogłoszenia, oferty pracy, wizytówki firmy, wydarzenia, recenzji firmy, komentarza oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika dochodzi do aktywacji Konta Użytkownika.
 3. Po aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – wiadomość w postaci e-maila – zawierającą wybrany przez Użytkownika login umożliwiający logowanie do Konta.
 4. Po wypełnieniu formularza dodania Wpisu Użytkownika bądź Wyróżnionego Wpisu Użytkownika i akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy po uprzedniej aktywacji Konta.
 5. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu lub jej usunięcia przez Użytkownika przed dokonaniem pierwszego logowania do Konta – Użytkownik po wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://e-florystyka.pl/login/  otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – w wiadomość w postaci e-maila – zawierającą link który otwiera stronę internetową zawierającą automatycznie wygenerowane nowe hasło umożliwiające logowanie do konta.
 6. Przepis § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie konieczności zmiany przez Użytkownika hasła.
 7. Umowę poczytuje się za zawartą w siedzibie serwisu e-Florystyka.pl.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi w sposób określony w § 7 ust. 1-5 jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, bądź też składania odrębnego oświadczenia.


§ 8

 1. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę serwisu e-Florystyka.pl wraz z informacjami o promocjach i usługach Administratora.
 2. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu – na zasadach wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

 


ROZDZIAŁ III ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 


§ 9

1a. Publikacja Wpisu Użytkownika jako usługa określona w § 2 ust. 6a  jest bezpłatna.

1b. Publikacja Wyróżnionego Wpisu Użytkownika jako usługa określona w § 2 ust. 6b  jest odpłatna.

 1. Opłata abonamentowa z tytułu obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Wyróżnionego Wpisu Użytkownika wynosi 123 zł brutto (opłata zawiera 23% podatku VAT).
 2. Dla Użytkownika właściwa pozostaje wysokość Opłaty abonamentowej, obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.


§ 10

 1. Użytkownik obowiązany jest do dokonania Opłaty abonamentowej z tytułu Umowy obejmującej Publikację Wyróżnionego Wpisu Użytkownika – z  góry przed opublikowaniem wizytówki;
 2. Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu tpay.com lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na wskazane przez Administratora konto bankowe.
 3. Po uiszczeniu opłaty w trybie określonym w § 10 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku chęci otrzymania przez Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana drogą elektroniczną – na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień rejestracji wpływu całej należności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i dokonanie płatności w sposób określony w § 10 ust. 1-2 Regulaminu.


§ 11

 1. W przypadku dodania Wyróżnionego Wpisu i nieuregulowania płatności Opłaty abonamentowej Użytkownik otrzymuje przypomnienie w formie elektronicznej, bądź telefonicznej.


ROZDZIAŁ IV ZASADY PUBLIKACJI WPISU 


§ 12

 1. Wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Wpisu, jak i wyborem sposobu emisji Wpisu, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 2. Użytkownik w ramach zawartej umowy może zamieszczać dowolną liczbę Wpisów.
 3. Treść Wpisu winna być sformułowana w sposób stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie poprawny.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Wpisu.
 5. Treść zamieszczanego Wpisu nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie w ramach publikowanego przez Użytkownika Wpisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej edycji lub usunięcia Wpisu, jeśli dane prezentowane będą niezgodne ze stanem faktycznym.


§ 13

 1. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia Wpisu, jeżeli narusza on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 2. a) sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami;
 3. b) powszechne uznane za obelżywe;
 4. c) wprowadzające w błąd;
 5. d) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 6. e) mogące podważyć zaufanie do serwisu e-Florystyka.pl.
 7. Usunięcie Wpisu spowodowane okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 1 nie wpływa na fakt obowiązywania Umowy


ROZDZIAŁ V DANE OSOBOWE


§ 14

 1. Użytkownik, zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis e-Florystyka.pl – w celach związanych ze świadczoną usługą.
 2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Serwis e-Florystyka.pl administruje danymi osobowymi o którym mowa w § 14 ust. 1 – na zasadach wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: dodania ich do bazy danych serwisu e-Florystyka.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, bądź udostępniania danych zawartych w opublikowanych Wpisach partnerom biznesowym Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO* Rodzaj danych osobowych przechowywanych przez serwis e-Florystyka.pl: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy oraz/lub imię i nazwisko właściciela, adres siedziby lub adres oddziałów, adres e-mail, nr telefonu inne dane zamieszczone w opublikowanym Wpisie przez Użytkownika serwisu. Dane publikowane na stronie e-Florystyka.pl są powszechnie dostępne. Możliwe źródło pochodzenia danych poza treściami dodanymi przez Użytkownika: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe.
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia bądź usunięcia oraz ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez wysłanie drogą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem dokładnych danych Użytkownika na email Administratora podany na stronie https://e-florystyka.pl/kontakt/.
 3. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z serwisu e-Florystyka.pl jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z serwisu e-Florystyka.pl.
 4. Usunięcie danych osobowych w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 5 nie ma wpływu na fakt obowiązywania zawartej Umowy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


§ 15

 1. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisu zamieszczonego w serwisie przez Użytkownika.
 2. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron transakcji zawartej w oparciu o Wpis zamieszczony w serwisie.
 3. Serwis e-Florystyka.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu, jak również nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 4. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treści Wpisu nieprawdziwych, lub niepełnych informacji.
 5. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowany działaniem siły wyższej lub czynników niezależnych od serwisu.
 6. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu e-Florystyka.pl.
 7. Serwis e-Florystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.
 8. Serwis e-Florystyka.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.


§ 16

 1. Za ewentualną szkodę polegającą na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy serwis e-Florystyka.pl odpowiada tylko do wysokości Opłaty abonamentowej.
 2. W przypadkach o których mowa w § 16 ust. 1 serwis e-Florystyka.pl będzie odpowiadał tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie.


ROZDZIAŁ VII ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI 


§ 17

 1. Użytkownik serwisu e-Florystyka.pl może zgłosić reklamację z tytułu nie wykonywania, bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis e-Florystyka.pl zawartej Umowy.
 2. Reklamację o której mowa w § 17 ust. 1 należy zgłosić najpóźniej w terminie 14 – dni od dnia stwierdzenia przez Użytkownika faktu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zawartej Umowy.
 3. Reklamacja o której mowa w § 17 ust. 1 musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na email podany na stronie https://e-florystyka.pl/kontakt/.


§ 18

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty ich otrzymania przez serwis e-Florystyka.pl.
 2. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, o których mowa w § 17 Regulaminu – reklamacja może nie zostać uznana.
 3. W przypadku uwzględnienia przez serwis e-Florystyka.pl reklamacji polegającej na niewykonaniu, bądź niewłaściwym wykonaniu przez serwis e-Florystyka.pl zawartej Umowy – Użytkownikowi przysługuje w stosunku do serwisu e-Florystyka.pl roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej – za każdy miesiąc nie wykonywania bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis e-Florystyka.pl zawartej Umowy.
 4. Decyzja w przedmiocie uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia reklamacji nie może być podstawą rozwiązania, bądź odstąpienia przez Użytkownika od Umowy.


ROZDZIAŁ VIII ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY


§ 19

 1. W okresie obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Wpisu o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu – strony mogą rozwiązać umowę składając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy – ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania tej Umowy bądź umowa wygaśnie w chwili braku opłaty abonamentowej na następny okres.
 2. Oświadczenie, o którym mowa następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym https://e-florystyka.pl/kontakt/


§ 20

 1. Serwis e-Florystyka.pl ma prawo usunąć konto Użytkownika i/lub rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w przypadku gdy Użytkownik:
 2. a) nie dokonał płatności Opłaty abonamentowej przez okres 30 dni;
 3. b) rażąco narusza warunki Regulaminu;
 4. c) bez podania przyczyny.


ROZDZIAŁ IX PRAWA AUTORSKIE


§ 21

 1. Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych związane z treścią stron internetowych serwisu e-Florystyka.pl (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do serwisu e-Florystyka.pl, bądź zostały zamieszczone w serwisie e-Florystyka.pl za zgodą podmiotów, którym te prawa przysługują.
 2. Bez uzyskania zgody serwisu e-Florystyka.pl niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych serwisu e-Florystyka.pl w całości lub w części lub też kodu zastosowanego oprogramowania.


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 22

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez serwis e-Florystyka.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej https://e-florystyka.pl/regulamin/
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy stronami podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby serwisu e-Florystyka.pl.
 5. Ewentualna sukcesja praw i obowiązków składających się na serwis e-Florystyka.pl nie ma wpływu na treść Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
facebook